6c6ba7f91c865293e3fd6b89eeaf19fc
林美杏
Mail_replay
Qrcode
About Me:

平安&喜悅

Wait_for_sign_up Gallery
My Channels: Channel Scatter Plot
SWF Area:
My Presentations:
My Assignment Folder:

Title Date
107 (1) 教學成果 2019-02-08
106 學年 2018-09-22
105(2) 教學成果 2017-08-08
105 (1) 教學成效 2017-04-21
104(2) 生涯規劃 2016-09-22
104(2) 幼兒園教保實習 2016-09-22
104(1)幼稚園行政管理專題研究 2016-01-04
103(2) 幼兒自然科學與數概 2015-10-09
103(2)幼稚園教學實習 2015-10-09
103(2) 教保實習 2015-06-15
103(2) 活動課程 2015-06-15
103(1) 幼稚園評鑑 2015-06-15
103(1) 人際關係 1A (3) 2015-05-13
103(1) 人際關係 1A (2) 2015-05-13
103(1) 人際關係 1A (4) 2015-05-13
103(1) 人際關係 1A 師生共同 提供討論與分享之議題 2015-05-13